fbpx
Πολιτική διαχείρισης αναφορών και καταγγελιών

Πολιτική διαχείρισης αναφορών και καταγγελιών

 1. Στόχος

Η εταιρεία με την επωνυμία «SEPTONA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» (εφεξής «Εταιρεία»), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν. 4990/2022 («Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου»), επιθυμεί να επιτύχει ένα επιχειρηματικό περιβάλλον διαφάνειας και υπευθυνότητας και ένα υψηλό επίπεδο επιχειρηματικής ηθικής.

Η παρούσα εταιρική πολιτική (εφεξής «Πολιτική») έχει ως σκοπό τον καθορισμό των διαδικασιών μέσω των οποίων πραγματοποιείται η αναφορά παραβατικών συμπεριφορών, είτε παραλείψεων, είτε ενεργειών, οι οποίες συνιστούν ή εν δυνάμει συνιστούν παραβίαση ή υποκίνηση παραβίασης νόμων και κανονισμών, αξιών και αρχών που προβλέπονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, των αρχών εταιρικού ελέγχου, εταιρικών πολιτικών και κανόνων ή και μπορούν, στο πλαίσιο των σχέσεων που συνάπτονται να προκαλέσουν ζημία παντός τύπου (επί παραδείγματι οικονομική, περιβαλλοντική, για την ασφάλεια των εργαζομένων ή τρίτων ή και απλώς για την φήμη) στις εταιρείες αυτές, τους πελάτες, τους εταίρους, τους συνεργάτες, σε τρίτους και, γενικότερα, στο δημόσιο συμφέρον (εφεξής «Αναφορά»).

 

 1. Αποδέκτες και Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α)

Αποδέκτες της παρούσας Πολιτικής (εφεξής οι “Αποδέκτες” ή/και “Αναφέροντες”) είναι τα μέλη των εταιρικών οργάνων, οι εργαζόμενοι του Ομίλου, οι πελάτες, οι προμηθευτές, οι συνεργάτες, οι σύμβουλοι και, γενικότερα, τα ενδιαφερόμενα μέρη που σχετίζονται με την Εταιρεία (εφεξής οι “Τρίτοι”).

Προϋπόθεση υπαγωγής στο πεδίο προστασίας της παρούσας πολιτικής είναι η Αναφορά να γίνεται με καλή πίστη, δηλαδή όσοι προβαίνουν σε αναφορές να έχουν βάσιμους λόγους που οδηγούν στην εύλογη πεποίθηση ότι οι πληροφορίες που παρέχουν είναι αληθείς. Σε κάθε περίπτωση, η καλή πίστη θεωρείται δεδομένη, εκτός εάν αποδειχθεί ότι η Αναφορά έγινε κακόβουλα. Σε περίπτωση κακόβουλης καταγγελίας είναι αυτονόητο ότι δεν παρέχεται η προστασία που περιγράφεται στην παρούσα πολιτική.

Η Εταιρεία έχει ορίσει Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α) τον Διευθυντή Μηχανογράφησης (Head of IT). Ο Υ.Π.Π.Α οφείλει να: α) ασκεί τα καθήκοντά του με ακεραιότητα, αντικειμενικότητα, αμεροληψία, διαφάνεια και κοινωνική υπευθυνότητα, β) σέβεται και τηρεί τους κανόνες εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας για θέματα για τα οποία έλαβε γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων του, γ) απέχει από τη διαχείριση συγκεκριμένων υποθέσεων, δηλώνοντας κώλυμα, εφόσον συντρέχει περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων.

O Υ.Π.Π.Α. έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 • παρέχει τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής αναφοράς εντός του φορέα και κοινοποιεί τις σχετικές πληροφορίες σε εμφανές σημείο του φορέα,
 • παραλαμβάνει αναφορές σχετικά με παραβιάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος,
 • βεβαιώνει την παραλαβή της αναφοράς στον αποδέκτη/αναφέροντα εντός προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραλαβής,
 • προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να επιληφθούν της αναφοράς τα αρμόδια όργανα του φορέα ή οι αρμόδιοι κατά περίπτωση φορείς, ή περατώνει τη διαδικασία, με την αρχειοθέτηση της αναφοράς, αν είναι ακατάληπτη ή υποβάλλεται καταχρηστικά ή δεν περιέχει περιστατικά τα οποία να στοιχειοθετούν παραβίαση του ενωσιακού δικαίου ή δεν συντρέχουν σοβαρές ενδείξεις για τέτοια παραβίαση και την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης στον αναφέροντα ο οποίος, αν θεωρεί ότι δεν αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά, δύναται να την επανυποβάλλει στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (εφεξής καλούμενη «Ε.Α.Δ.»), η οποία, ως εξωτερικός δίαυλος, ασκεί τις αρμοδιότητες του άρθρου 12 του Ν. 4990/2022,
 • διασφαλίζει την προστασία της εμπιστευτικότητας της ταυτότητας του αποδέκτη/αναφέροντος και κάθε τρίτου που κατονομάζεται στην αναφορά, εμποδίζοντας την πρόσβαση σε αυτή σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα,
 • παρακολουθεί τις αναφορές και διατηρεί επικοινωνία με τον αποδέκτη/αναφέροντα και, εφόσον απαιτείται, ζητά περαιτέρω πληροφορίες από αυτόν,
 • παρέχει ενημέρωση στον αποδέκτη/αναφέροντα για τις ενέργειες που αναλαμβάνει μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από τη βεβαίωση παραλαβής, ή αν δεν έχει αποσταλεί βεβαίωση στον αποδέκτη/αναφέροντα, τους τρεις (3) μήνες από το πέρας των επτά (7) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αναφοράς,
 • παρέχει σαφείς και εύκολα προσβάσιμες πληροφορίες για τις διαδικασίες υπό τις οποίες οι αναφορές μπορούν να υποβληθούν στην Ε.Α.Δ. και, κατά περίπτωση, σε δημόσιους φορείς ή θεσμικά και λοιπά όργανα ή οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και
 • σχεδιάζει και συντονίζει επιμορφωτικές δράσεις σχετικά με τη δεοντολογία και την ακεραιότητα, συμμετέχει στη χάραξη εσωτερικών πολιτικών για την ενίσχυση της ακεραιότητας και της διαφάνειας στην Εταιρεία.

Σε περίπτωση που ο Υ.Π.Π.Α. εκτελεί και άλλα καθήκοντα, διασφαλίζεται ότι η άσκηση των καθηκόντων αυτών δεν επηρεάζει την ανεξαρτησία του και δεν οδηγεί σε σύγκρουση συμφερόντων σε σχέση με τα καθήκοντα που αναφέρθηκαν ανωτέρω.

 

 1. Οι Αναφορές

Οι Αποδέκτες που διαπιστώνουν ή με οποιονδήποτε τρόπο πληροφορούνται πιθανές παραβατικές συμπεριφορές ή παρατυπίες που διαπράττονται κατά την εκτέλεση της εργασιακής δραστηριότητας ή έχουν επιπτώσεις σε αυτή, από πρόσωπα που διατηρούν σχέσεις με την Εταιρεία, υποχρεούνται να εφαρμόζουν την παρούσα Πολιτική αναφέροντας αμελλητί τα γεγονότα, τα συμβάντα και τις περιστάσεις για τις οποίες, καλόπιστα και βάσει εύλογων πραγματικών περιστατικών, θεωρούν ότι συνιστούν παράβαση ή/και συμπεριφορά που δεν συνάδει με τις αρχές της Εταιρείας. Ως “Αναφορά” νοείται η γνωστοποίηση πιθανών παραβατικών συμπεριφορών, είτε παραλείψεων είτε ενεργειών, που συνιστούν ή εν δυνάμει συνιστούν παραβίαση ή υποκίνηση παραβίασης νόμων ή/και κανονισμών, αξιών ή/και αρχών που προβλέπονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, από τις αρχές εσωτερικού ελέγχου, καθώς και από τις εταιρικές πολιτικές ή/και τους κανόνες. Οι Αναφορές δύνανται να αφορούν ενδεικτικά σε διαφθορά, δωροδοκία, σύγκρουση συμφερόντων, απάτη, παρενόχληση, εκφοβισμό, διάκριση και προκατάληψη, υγεία και ασφάλεια στην εργασία, περιβαλλοντική ζημία, αθέμιτη μη ανταγωνιστική συμπεριφορά, παραβίαση προσωπικών δεδομένων κλπ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.4990/2022, οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται για την προστασία προσώπων που αναφέρουν ή αποκαλύπτουν:

 • α) παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου, κατά τα ειδικότερα, στους τομείς: αα) των δημόσιων συμβάσεων, αβ) των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, προϊόντων και αγορών, καθώς και της πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, αγ) της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων, αδ) της ασφάλειας των μεταφορών, αε) της προστασίας του περιβάλλοντος, αστ) της προστασίας από την ακτινοβολία και της πυρηνικής ασφάλειας, αζ) της ασφάλειας των τροφίμων και των ζωοτροφών, καθώς και της υγείας και της καλής μεταχείρισης των ζώων, αη) της δημόσιας υγείας, αθ) της προστασίας των καταναλωτών, αι) της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και της ασφάλειας των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών,
 • παραβιάσεις που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης του άρθρου 325 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σ.Λ.Ε.Ε.) και τα ειδικότερα οριζόμενα στα σχετικά ενωσιακά μέτρα,
 • παραβιάσεις που σχετίζονται με την εσωτερική αγορά, όπως αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 26 της Σ.Λ.Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένων των παραβιάσεων των κανόνων της Ένωσης περί ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων, καθώς και παραβιάσεων που αφορούν στην εσωτερική αγορά σχετικά με πράξεις που παραβαίνουν τους κανόνες για τη φορολογία των εταιρειών ή διακανονισμούς, σκοπός των οποίων είναι η διασφάλιση φορολογικού πλεονεκτήματος που ματαιώνει το αντικείμενο ή τον σκοπό της εφαρμοστέας νομοθεσίας περί φορολογίας εταιρειών.

Οι άδικες πράξεις, υπό το ως άνω πρίσμα του νόμου ενδέχεται να περιλαμβάνουν, αλλά δεν εξαντλούνται στα παρακάτω:

 • Διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών, επιχειρηματικών μυστικών, σχεδιασμών που άπτονται στρατηγικών ή γενικότερα οικονομικών συμφερόντων της Εταιρείας • εγκληματική δραστηριότητα • μη συμμόρφωση με νομική ή επαγγελματική υποχρέωση ή κανονιστικές απαιτήσεις • πρόκληση ζημίας στο περιβάλλον • δωροδοκία • διαφθορά • απάτη, κλοπή, υπεξαίρεση, πλαστογραφία • συμμετοχή ή διευκόλυνση φοροδιαφυγής • παραβίαση των πολιτικών και διαδικασιών της Εταιρείας • συμπεριφορά που ενδέχεται να βλάψει τη φήμη ή την οικονομική ευημερία της Εταιρείας (ή των θυγατρικών της) • μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη εμπιστευτικών πληροφοριών • σύγχρονη δουλεία ή εμπορία ανθρώπων • διακριτική μεταχείριση (π.χ. λόγω φυλής ή φύλου) • κατάχρηση ή υπερβολική χρήση εξουσίας • κατάχρηση εμπιστοσύνης • δόλια διαδικασία προμηθειών • αδήλωτη σύγκρουση συμφερόντων • Παραβίαση εμπιστευτικότητας και προσωπικών δεδομένων • Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες • Παραβίαση νομοθεσίας για τον ανταγωνισμό • Παραβάσεις σε θέματα λογιστικά και ελέγχου • Παραβάσεις σε θέματα ασφάλειας και υγείας • Παραβάσεις της νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις • Παραβάσεις περιβαλλοντικής νομοθεσίας • Βία και παρενόχληση κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 του Ν.4808/2021 • σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση • Απειλή, Εκβίαση, Χρήση βίας • σκόπιμη απόκρυψη των παραπάνω παράνομων πράξεων.

Η Πολιτική Αναφορών δεν καλύπτει:

 • Διαφωνίες σε θέματα που αφορούν πολιτικές και αποφάσεις της διοίκησης
 • Προσωπικά θέματα και διαφωνίες με συναδέλφους ή προϊσταμένους
 • Φήμες

Οι Αναφορές μπορούν να υποβάλλονται και ανώνυμα. Ωστόσο, η Εταιρεία συνιστά να είναι επώνυμες, προκειμένου να επιτρέπεται στα αρμόδια όργανα η αποτελεσματικότερη διερεύνηση αυτών, εφαρμόζοντας σε κάθε περίπτωση όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προφύλαξης. Η Αναφορά, ακόμη και εάν υποβληθεί ανώνυμα, πρέπει να είναι τεκμηριωμένη και εμπεριστατωμένη, ούτως ώστε να παρέχει τα αναγκαία και σκόπιμα στοιχεία για να διενεργηθεί αποτελεσματικός έλεγχος της βασιμότητας των αναφερόμενων γεγονότων και θα πρέπει να γίνεται με καλή πίστη και χωρίς καθυστέρηση, αμέσως μόλις αυτά τα γεγονότα γίνουν αντιληπτά. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η αναφορά να περιέχει, αν τα στοιχεία αυτά είναι γνωστά στον Αναφέροντα:

 • τη λεπτομερή περιγραφή των γεγονότων που σημειώθηκαν και τον τρόπο με τον οποίο έγιναν γνωστά στον Αναφέροντα·
 • την ημερομηνία και τον τόπο στον οποίο σημειώθηκε το γεγονός·
 • τα ονοματεπώνυμα και τις θέσεις εργασίας των εμπλεκόμενων προσώπων ή στοιχεία που μπορούν να επιτρέψουν την ταυτοποίησή τους·
 • τα ονοματεπώνυμα ενδεχόμενων άλλων προσώπων που μπορούν να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με τα γεγονότα που αποτελούν αντικείμενο της Αναφοράς·
 • αναφορά σε ενδεχόμενα έγγραφα που μπορούν να επιβεβαιώσουν τη βασιμότητα των αναφερόμενων γεγονότων.

Το όργανο που είναι αρμόδιο για την παραλαβή και την εξέταση της Αναφοράς είναι ο Υ.Π.Π.Α. Η Αναφορά πρέπει να αποστέλλεται, στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα, σύμφωνα με τις ακόλουθες μεθόδους:

 • e-mail: στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: reportall@septona.grτης οποίας η πρόσβαση περιορίζεται στoν Υ.Π.Π.Α.
 • γραπτώς, στην ταχυδρομική διεύθυνση: SEPTONA ABEE, Οινόφυτα Βοιωτίας Θέση Λυσια, ΤΚ 32011, υπόψη του Υπεύθυνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α).

Αποδέκτες που, για οποιονδήποτε λόγο, λαμβάνουν ενημέρωση που αφορά σε φερόμενη παράβαση, οφείλουν:

 1. να εγγυώνται το απόρρητο των πληροφοριών που λαμβάνουν,
 2. να κατευθύνουν τον Αναφέροντα όσον αφορά την τήρηση των μεθόδων Αναφοράς και
 • σε περίπτωση ηλεκτρονικής Αναφοράς, να τη διαβιβάσουν αμελλητί και αποκλειστικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: reportall@septona.gr ή, σε περίπτωση γραπτής υποβολής, στη διεύθυνση SEPTONA ABEE, Οινόφυτα Βοιωτίας Θέση Λυσία, ΤΚ 32011, υπόψη του Υπεύθυνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α), και σε κάθε περίπτωση να μην αναλάβουν καμία αυτόνομη πρωτοβουλία εξέτασης ή/και διερεύνησης.

 

 1. Απόρρητο και Απαγόρευση Αντιποίνων

Η Εταιρεία, προκειμένου να ενθαρρύνει τους Αποδέκτες να αναφέρουν εγκαίρως πιθανές παραβατικές συμπεριφορές ή παρατυπίες, εγγυάται το απόρρητο της Αναφοράς και των δεδομένων που περιέχει, καθώς επίσης την ανωνυμία του Αποδέκτη/Αναφέροντος ή του αποστολέα, ακόμη και σε περίπτωση που η Αναφορά αποδειχθεί εν συνεχεία εσφαλμένη ή αβάσιμη, εκτός από την περίπτωση κακόβουλης Αναφοράς που η παραπάνω προστασία δεν υφίσταται..

Η Εταιρεία δεν θα ανέχεται κανενός είδους απειλή, αντίποινο, κύρωση ή δυσμενή διακριτική μεταχείριση εις βάρος του Αποδέκτη/Αναφέροντος ή του Αναφερόμενου ή όσων συμμετέχουν στη διερεύνηση της βασιμότητας της Αναφοράς. Η Εταιρεία το δικαίωμα να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα εις βάρος όσων προβαίνουν ή απειλούν να προβούν σε πράξεις αντιποίνων εις βάρος όσων υποβάλλουν Αναφορές σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική, με την επιφύλαξη του δικαιώματος των εχόντων έννομο συμφέρον να προστατεύονται σύμφωνα με τον νόμο σε περίπτωση που διαπιστωθούν ευθύνες ποινικής ή αστικής φύσεως του Αναφέροντος που απορρέουν από ψευδείς δηλώσεις ή αναφορές.

Επιπλέον, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 17 του Ν.4990/2022, οποιασδήποτε μορφής αντίποινα σε βάρος των προσώπων που αναφέρονται ανωτέρω απαγορεύονται, συμπεριλαμβανομένων των απειλών και ενεργειών αντεκδίκησης. Απαγορεύονται, ιδίως, οι ακόλουθες μορφές αντιποίνων:

 • παύση, απόλυση ή άλλα ισοδύναμα μέτρα,
 • υποβιβασμός, παράλειψη ή στέρηση προαγωγής,
 • αφαίρεση καθηκόντων, αλλαγή τόπου εργασίας, μείωση μισθού, μεταβολή του ωραρίου εργασίας,
 • στέρηση κατάρτισης,
 • αρνητική αξιολόγηση επιδόσεων ή αρνητική επαγγελματική σύσταση,
 • επίπληξη, επιβολή πειθαρχικού ή άλλου μέτρου, περιλαμβανομένης χρηματικής ποινής,
 • καταναγκασμός, εκφοβισμός, παρενόχληση ή περιθωριοποίηση,
 • διάκριση ή άδικη αντιμετώπιση,
 • μη μετατροπή σύμβασης προσωρινής απασχόλησης σε μόνιμη,
 • μη ανανέωση ή πρόωρη διακοπή σύμβασης προσωρινής απασχόλησης,
 • σκόπιμη βλάβη, περιλαμβανομένης προσβολής της φήμης, ιδίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ή οικονομική ζημία, περιλαμβανομένης επιχειρηματικής ζημίας και απώλειας εισοδήματος,
 • καταχώριση σε λίστα ανεπιθύμητων («μαύρη λίστα»), βάσει τομεακής ή κλαδικής επίσημης ή ανεπίσημης συμφωνίας, που μπορεί να συνεπάγεται ότι το πρόσωπο δεν πρόκειται να βρει θέση εργασίας στον τομέα ή στον κλάδο στο μέλλον,
 • πρόωρη διακοπή ή ακύρωση σύμβασης για εμπορεύματα ή υπηρεσίες,
 • ανάκληση ή ακύρωση διπλώματος ή αδείας,
 • παραπομπή για ψυχιατρική ή ιατρική παρακολούθηση,
 • άρνηση ή στέρηση παροχής εύλογων προσαρμογών σε άτομα με αναπηρία.

Σημειώνεται, επιπλέον, ότι δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 18 του Ν.4990/2022, οι Αποδέκτες/Αναφέροντες δεν υπέχουν καμία ευθύνη σε σχέση με την απόκτηση πληροφοριών ή την πρόσβαση στις πληροφορίες που αναφέρονται ή αποκαλύπτονται δημόσια, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω απόκτηση ή πρόσβαση δεν συνιστά αυτοτελώς ποινικό αδίκημα. Σε δικαστικές διαδικασίες, μεταξύ άλλων για συκοφαντική δυσφήμηση, προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, παραβίαση της υποχρέωσης τήρησης του απορρήτου, παραβίαση των κανόνων για την προστασία δεδομένων, αποκάλυψη εμπορικού απορρήτου, ή σε περιπτώσεις αιτήσεων αποζημίωσης βάσει του ιδιωτικού, του δημόσιου ή του συλλογικού εργατικού δικαίου, οι Αποδέκτες δεν υπέχουν καμία απολύτως ευθύνη απορρέουσα από αναφορές ή δημόσιες αποκαλύψεις σύμφωνα με τον παρόντα, εφόσον είχαν βάσιμους λόγους να πιστεύουν ότι η αναφορά ή η δημόσια αποκάλυψη ήταν αναγκαία για να αποκαλυφθεί παραβίαση.

Εξυπακούεται ότι  η Εταιρεία μπορεί να λαμβάνει τα κατάλληλα πειθαρχικά ή/και νομικά μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων της, των περιουσιακών της στοιχείων και της φήμης της, εις βάρος οιουδήποτε προβαίνει κακή τη πίστη σε ψευδείς, αβάσιμες ή σκόπιμες Αναφορές ή/και υποβάλλει Αναφορές με μόνο σκοπό τη δυσφήμιση ή την πρόκληση ζημίας στον Αναφερόμενο ή σε άλλα πρόσωπα που αναφέρονται στην Αναφορά. Σημειώνεται ότι η κοινοποίηση γεγονότος στο οποίο ο καταγγέλλων συμμετείχε, δεν τον απαλλάσσει τυχόν ευθυνών του, αλλά θα προσμετρηθεί κατά την εκτίμηση της αναφοράς του.

 

 1. Διερεύνηση της βασιμότητας της Αναφοράς

Η διερεύνηση της βασιμότητας των περιστατικών που περιγράφονται στην Αναφορά, εκ μέρους της Εταιρείας και με την επιφύλαξη ενδεχόμενων ειδικών νόμων επί του ζητήματος, αποτελούν αρμοδιότητα του Υπεύθυνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών, στον οποίο ανάλογα το αντικείμενο της αναφοράς ανατίθεται η διενέργεια έγκαιρης και εμπεριστατωμένης έρευνας, σύμφωνα με τις αρχές της αμεροληψίας, της δικαιοσύνης και του σεβασμού του απόρρητου, έναντι όλων των εμπλεκόμενων προσώπων.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης, ο Υ.Π.Π.Α μπορεί να απευθύνεται στις εκάστοτε αρμόδιες υπηρεσίες της Εταιρείας και αν το κρίνει αναγκαίο, σε εξωτερικούς συμβούλους με εξειδίκευση στο αντικείμενο της υποβληθείσας Αναφοράς, διασφαλίζοντας την τήρηση του απορρήτου. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διερεύνησης, ο Υ.Π.Π.Α εκπονεί συνοπτική έκθεση για τις διενεργηθείσες έρευνες και τα στοιχεία που προέκυψαν, την οποία, αναλόγως με τα αποτελέσματα, κοινοποιεί στις εκάστοτε αρμόδιες υπηρεσίες της εταιρείας, προκειμένου να καθοριστούν τα ενδεχόμενα σχέδια παρέμβασης προς υλοποίηση και οι ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν για την προστασία της Εταιρείας, γνωστοποιώντας επίσης τα αποτελέσματα των ερευνών και των ελέγχων που διενεργήθηκαν για κάθε Αναφορά στους υπεύθυνους των εταιρικών τομέων που πλήττονται από το περιεχόμενο της Αναφοράς. Σε διαφορετική περίπτωση, αν από την ολοκλήρωση των ερευνών διαπιστωθεί η απουσία επαρκώς τεκμηριωμένων στοιχείων ή, έστω, η αβασιμότητα των στοιχείων που επικαλείται η Αναφορά, η Αναφορά αρχειοθετείται μαζί με τη σχετική αιτιολόγηση από τον Υ.Π.Π.Α.

 

 1. Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία δια της παρούσης δηλώνει ότι τα προσωπικά δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων ευαίσθητων δεδομένων, όπως η φυλετική ή εθνική καταγωγή, οι θρησκευτικές και φιλοσοφικές πεποιθήσεις, οι πολιτικές απόψεις, η συμμετοχή σε πολιτικά κόμματα, συνδικαλιστικές οργανώσεις, καθώς και τα προσωπικά δεδομένα από τα οποία προκύπτει η κατάσταση της υγείας και ο γενετήσιος προσανατολισμός) των Αναφερόντων και άλλων ενδεχομένως εμπλεκόμενων προσώπων, τα οποία συλλέγονται κατά τη διαχείριση των Αναφορών, θα υποβάλλονται σε επεξεργασία τηρώντας αυστηρά όσα ορίζονται από τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ενώ θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο τα δεδομένα που είναι απολύτως αναγκαία προκειμένου να διερευνηθεί η βασιμότητα της Αναφοράς και να εξασφαλιστεί η διευθέτησή της. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων θα πραγματοποιείται αρχικά από τον Υ.Π.Π.Α, υπό την ιδιότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας (με την επιφύλαξη ενδεχόμενων ειδικών νόμων που διέπουν το θέμα), με μόνο σκοπό την εκτέλεση των διαδικασιών που ορίζει η παρούσα Πολιτική. Συνεπώς, για τη σωστή διαχείριση των υποβληθεισών Αναφορών, καθώς και για την πλήρη εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη νομοθεσία και τους κανονισμούς, θα επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα σεβόμενη πλήρως το απόρρητο, τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες και την αξιοπρέπεια των εμπλεκόμενων προσώπων. Τα προσωπικά δεδομένα που περιέχουν οι Αναφορές μπορούν να γνωστοποιούνται από τον Υ.Π.Π.Α στα εταιρικά όργανα και στις εσωτερικές υπηρεσίες που είναι κατά περίπτωση αρμόδιες, καθώς και στις δικαστικές αρχές, με σκοπό την κίνηση των αναγκαίων διαδικασιών για τη λήψη, βάσει της Αναφοράς, επαρκών δικαστικών ή/και πειθαρχικών μέτρων προστασίας εις βάρος του/των Αναφερόμενου(-ων), σε περίπτωση που από τα συλλεχθέντα στοιχεία και από τη διερεύνηση προκύψει η βασιμότητα των αναφερόμενων περιστατικών. Κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων με σκοπό τον έλεγχο της βασιμότητας της Αναφοράς, θα λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των δεδομένων από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια ή άνευ άδειας γνωστοποίηση. Επίσης, τα έγγραφα που αφορούν στην Αναφορά θα διατηρούνται, τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή, για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τον χρόνο που απαιτείται για την ορθή ολοκλήρωση των διαδικασιών που προβλέπονται στην παρούσα Πολιτική.

 

 1. Μέτρα για την προστασία των αποδεκτών

Οι Αποδέκτες/Αναφερόμενοι έχουν πρόσβαση σε όλα τα ένδικα βοηθήματα και ένδικα μέσα και απολαμβάνουν τα δικαιώματα της δίκαιης δίκης και ιδίως, το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής σε αμερόληπτο δικαστήριο, καθώς και το τεκμήριο αθωότητας και τα δικαιώματα υπεράσπισης, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ακρόασης και του δικαιώματος πρόσβασης στον φάκελό τους.

Η ταυτότητα του Αναφέροντα παραμένει εμπιστευτική. Κατ’ εξαίρεση, αν η Αναφορά αποδειχθεί κακόβουλη, και εφόσον ο καταγγελλόμενος το αιτηθεί, μπορεί να ενημερωθεί για την ταυτότητα του Αναφέροντα, προκειμένου να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του. Διευκρινίζεται ότι αναφορές οι οποίες αποδεικνύεται ότι είναι καταφανώς κακόβουλες θα ερευνώνται περαιτέρω κατά την κρίση της Εταιρείας τόσο ως προς τα κίνητρα όσο και ως προς τους εμπλεκομένους προκειμένου να αποκαθίσταται η τάξη με κάθε νόμιμο τρόπο και μέσο.

Επίσης σε περιπτώσεις φερόμενων αστικών ή ποινικών αδικημάτων, ο καταγγέλλων θα ενημερωθεί εγγράφως από πριν ότι η ταυτότητά του/της και λοιπά εμπιστευτικά στοιχεία ενδέχεται να χρειαστεί να αποκαλυφθούν στις δικαστικές αρχές κατά τη διάρκεια των δικαστικών διαδικασιών.

 

 1. Υποβολή Εξωτερικής Αναφοράς στην Ε.Α.Δ.

Ο Αποδέκτης/καταγγέλλων έχει τη δυνατότητα να υποβάλει απευθείας εξωτερική αναφορά/καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.).

Η συγκεκριμένη καταγγελία υποβάλλεται γραπτώς ή μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, προσβάσιμης και σε άτομα με αναπηρία και ειδικότερα:

 1. Ηλεκτρονικά: με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση kataggelies@aead.gr ή με τη συμπλήρωση της αντίστοιχης φόρμας καταγγελιών: https://aead.gr/submit-complaint/.
 2. Ταχυδρομικά: με αποστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση της Ε.Α.Δ.: Λένορμαν 195 & Αμφιαράου, ΤΚ 104 42, Αθήνα,
 3. Αυτοπροσώπως (ή δια νομίμως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου) με υποβολή της καταγγελίας στις εγκαταστάσεις της Ε.Α.Δ: Λένορμαν 195 & Αμφιαράου, ΤΚ 104 42, Αθήνα.