fbpx
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «EcoLife»

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «SEPTONA.», με έδρα τα Οινόφυτα, ΤΚ 32011 και με στοιχεία Α.Φ.Μ. 094358279 και Δ.Ο.Υ. ΘΗΒΩΝ, εφεξής επονομαζόμενη ως «η Εταιρεία» και η εταιρεία με την επωνυμία «Monogram Ε.Π.Ε.», με έδρα στον Άγιο Δημήτριο, οδός Μεγαλουπόλεως αρ. 16, και με στοιχεία Α.Φ.Μ. 800902925, ΔΟΥ: Αγίου Δημητρίου, Επάγγελμα: Υπηρεσίες Διαδικτύου, ακολούθως αναφερομένη ως «ο Πάροχος», διοργανώνουν από κοινού διαγωνισμό με τίτλο: «EcoLife».

Οι παρόντες όροι βρίσκονται αναρτημένοι στο διαδικτυακό ιστότοπο του διαγωνισμού:
https://www.septona.gr/

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Δικαίωμα Συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν άτομα με συμπληρωμένο το 18ο έτος της ηλικίας τους και μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδος. Εξαιρούνται από το Διαγωνισμό τα ανίκανα ή περιορισμένα ικανά προς δικαιοπραξία πρόσωπα, οι ανήλικοι, οι εργαζόμενοι και εκπρόσωποι των εταιρειών του Ομίλου της Εταιρείας, της Διοργανώτριας και του Παρόχου, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, οι σύζυγοί τους ή οποιοσδήποτε σχετίζεται επαγγελματικά με τον εν λόγω Διαγωνισμό.
Τρόπος Συμμετοχής / Μηχανισμός Διαγωνισμού: Οι Συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό θα πρέπει να γράψουν σχόλιο (comment) κάτω από το Post του διαγωνισμού που θα αναρτήσει η Eταιρία στο διαδικτυακό ιστότοπο: https://www.instagram.com/septona_greece/?hl=en
Έπαθλο/ Δώρο: Μετά τη λήξη του διαγωνισμού, η Εταιρία θα κάνει κλήρωση και το έπαθλο αφορά προϊόντα της σειράς EcoLife. Το δώρο είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα. Απαγορεύεται η μεταπώληση και η εν γένει εμπορία του δώρου.

Η κλήρωση : Θα υπάρχει κλήρωση. Η Εταιρία, θα πραγματοποιήσει κλήρωση μεταξύ των ατόμων που έγραψαν comment κάτω από το Post του διαγωνισμού . Από την κλήρωση θα αναδειχθούν δέκα (10) νικητές και δέκα (10) επιλαχόντες.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των συμμετεχόντων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Η Εταιρεία θεωρεί ότι κάθε συμμετέχων είναι κάτοχος και έχει τον αποκλειστικό έλεγχο της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που δηλώνει.

6. Διάρκεια Διαγωνισμού
Το χρονικό διάστημα διεξαγωγής του διαγωνισμού ξεκινά την 04/11/2020 και ώρα 10:00πμ και θα ολοκληρωθεί 5 ημέρες μετά, δηλαδή την 09/11/2020, και ώρα 10:00πμ (εφεξής «Διάρκεια»).

Μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξης του διαγωνισμού, οι συμμετοχές, δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Μετά το πέρας του διαγωνισμού, η Εταιρία θα εξετάσει τις συμμετοχές για χρονικό διάστημα εντός μιας (1) εβδομάδας και μετά θα επικοινωνήσει με τους συμμετέχοντες, οι οποίοι ήταν νικητές στην κλήρωση και θα τους ανακοινώσει τα έπαθλα/δώρα για τη συμμετοχή τους.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μην επιλέξει συμμετοχή ως κατάλληλη και να μην δώσει κανένα δώρο.

7. Ρητή Δήλωση / Συγκατάθεση / Αποδοχή Συμμετεχόντων
Όλοι οι Συμμετέχοντες/αποστολείς της πρόσκλησης στο Διαγωνισμό αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους. Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αποδεχτεί τους παρόντες όρους, δεν μπορεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό.

Επίσης, όλοι οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι:

(α) ο λογαριασμός στο Instagram ή/και η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) την οποία δηλώνουν οι συμμετέχοντες στη φόρμα στοιχείων δεν ανήκει σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αλλά στους ιδίους,

(β) είναι ενήλικοι, ηλικίας ίσης ή άνω των δεκαοκτώ (18) ετών,

(γ) η προσωπικότητά τους, η υγεία ή/και σωματική τους ακεραιότητα δεν προσβάλλεται ούτε βλάπτεται καθ’ οποιονδήποτε τρόπο από τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό,

(δ) με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό δεν προσβάλλεται το δικαίωμα της προσωπικότητας ή δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας εμπορικά μυστικά ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου,

(ε) ρητώς συναινούν στο να χρησιμοποιήσει η Εταιρεία ή τα προσωπικά δεδομένα που οικειοθελώς παρέχουν για τους σκοπούς του διαγωνισμού, με τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω.
(στ) παρέχουν χωρίς αντάλλαγμα τη συγκατάθεση και εξουσιοδότησή τους στην Εταιρεία για την προβολή του Διαγωνισμού, των αποτελεσμάτων του, συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης των ονομάτων, στο διαδίκτυο (ενδεικτικά και μη περιοριστικά ιστοσελίδα της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών ή/και του Παρόχου, YouTube κ.λπ.), ή/και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (ενδεικτικά και μη περιοριστικά Facebook/Instagram κ.λπ.).

Η Εταιρεία επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τη διεξαγωγή και τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια. Οι συμμετέχοντες παρέχουν το δικαίωμα χρήσης του οπτικοακουστικού υλικού (μονταρισμένου ή μη) που τυχόν προκύψει κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, της συμμετοχής τους, της ανάδειξής τους ως νικητών, των απόψεων που τυχόν καταθέσουν οι παρευρισκόμενοι συμμετέχοντες μέσω Facebook ή φωτογραφίας ή video, καθώς και κάθε σχετικού γεγονότος για διαφημιστικούς λόγους, χωρίς την υποχρέωση προηγούμενης ειδοποίησης, χωρίς να συνιστά αυτό προσβολή της προσωπικότητάς τους.

Επίσης, οι Συμμετέχοντες παραχωρούν στην Εταιρία δικαίωμα ελεύθερης χρήσης και διάδοσης της απάντησης (“comment”) που θα αναρτήσουν, ανεξάρτητα από το εάν θα επιλεγούν ή όχι, παραιτούμενοι του δικαιώματος να αξιώσουν οποιαδήποτε αμοιβή (πέραν του επάθλου/δώρου που θα τους δοθεί) για οποιονδήποτε λόγο και αιτία.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, κατά ελεύθερη κρίση, να μην λάβει υπόψη της τη συμμετοχή του συγκεκριμένου συμμετέχοντα ή και στην περίπτωση που τον/την έχει επιλέξει να μην τον/την ανακηρύξει, τελικά, ως νικητή/νικήτρια και να μην αποδώσει δώρο/έπαθλο, για το λόγο αυτό.

(ζ) Παραιτούνται από κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια κατά της Εταιρείας σε περίπτωση που κρίνουν ότι πρέπει να διαγραφεί από το Διαγωνισμό για τους λόγους που αναφέρονται στους παρόντες Όρους συμμετοχής.

8. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει από το Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του, οποιονδήποτε συμμετέχοντα που, κατά την άποψη της, είναι πιθανό να έχει χρησιμοποιήσει (ή να έχει αποπειραθεί να χρησιμοποιήσει) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή του ή έχει παραβεί (ή έχει αποπειραθεί να παραβιάσει) κάποιον από τους παρόντες αναλυτικούς όρους. Ως αθέμιτα μέσα νοούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η χρήση συσκευών, μέσων, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και λογισμικού προς διευκόλυνση αυτοματοποιημένων ή πολλαπλών συμμετοχών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, υποκλοπή κ.λπ.

Επιπλέον, δεν θα γίνονται αποδεκτές, συμμετοχές με περιεχόμενο που προσβάλλει τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή παρουσιάζουν ασάφειες ή άλλα τεχνικά ελαττώματα. Επίσης, θα ακυρώνονται συμμετοχές με περιεχόμενο υβριστικό, χυδαίο, δυσφημιστικό, επικίνδυνο, ρατσιστικό, που προβάλουν ανταγωνιστικά προϊόντα, που προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ή εν γένει αντίκειται στις κείμενες διατάξεις ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απρεπές κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρείας.

Οποιοσδήποτε από τους νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:

(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, ο συμμετέχων δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις κάποιου από τους Όρους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, ή αποσύρει τη συγκατάθεσή του για τη συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων,
(β) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή εντός ευλόγου χρόνου που ως τέτοιος δεν μπορεί να είναι χρονικό διάστημα πέντε (5) ημερών μετά την επιλογή της Εταιρίας, ως αυτή περιγράφεται παραπάνω.

Αν υπάρξει ακύρωση νικητή από τον διαγωνισμό ή άρνηση παραλαβής του επάθλου, τη θέση του καταλαμβάνει ο πρώτος σε σειρά επιλαχών/ούσα.

9. Ακύρωση Διαγωνισμού / Τροποποίηση Όρων / Ευθύνη
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς, χωρίς προειδοποίηση και κατά την κρίση της, να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του Διαγωνισμού, καθώς και να μεταβάλλει τους όρους αυτού ή/και να ματαιώσει το Διαγωνισμό, με ανακοίνωση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media).

Στις περιπτώσεις αυτές, η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου.

Σε περίπτωση που τυχόν ματαιωθεί ο διαγωνισμός, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Εταιρείας, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχισή του ή οποιαδήποτε αποζημίωση.

Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Εταιρεία για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με το Διαγωνισμό ή την ακύρωσή του.

Οι Συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους στη φόρμα συμμετοχής του Διαγωνισμού. Η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στη διαδικτυακή σελίδα του brand στο www.insagram.com κατά το χρόνο διεξαγωγής του Διαγωνισμού ή για φόρμες ή απαντήσεις (comments) που χάθηκαν ή έφεραν λανθασμένα ή ελλιπή στοιχεία.

10. Εμπορικά Σήματα / Πνευματική Ιδιοκτησία
Οι συμμετέχοντες δεν έχουν, ούτε αποκτούν δικαιώματα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά του Ομίλου της Εταιρείας ή του Παρόχου.

11. Προσωπικά Δεδομένα
Η Εταιρία είναι Υπεύθυνη Επεξεργασίας των δεδομένων των Συμμετεχόντων, για τους σκοπούς του διαγωνισμού. Ο Πάροχος είναι, εν προκειμένω, Εκτελών την Επεξεργασία, για λογαριασμό της Εταιρίας.
Η Εταιρία, καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφαλή και ακέραια συλλογή, διαφύλαξη και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που θα συλλέξει στα πλαίσια του Διαγωνισμού, ως ορίζεται από την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Η Εταιρεία θα κρατήσει τα στοιχεία των συμμετεχόντων σε βάση δεδομένων ηλεκτρονική ή έγχαρτη, για τους σκοπούς του διαγωνισμού, προκειμένου να διεκπεραιώσει τη διαχείριση των δεδομένων αποκλειστικά και μόνο με σκοπό τη διενέργεια του Διαγωνισμού.
Επίσης, σε περίπτωση που ο συμμετέχων δώσει τη σχετική ειδική συγκατάθεσή του, τα δεδομένα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν (επεξεργαστούν) και για μελλοντική απευθείας εμπορική προώθηση των προϊόντων ή υπηρεσιών της Εταιρείας.
Η Εταιρεία και ο Πάροχος δύνανται να διατηρήσουν τα δεδομένα που θα συλλέξουν στα πλαίσια του Διαγωνισμού το πολύ για μέχρι (6) έξι μήνες από τη λήξη του διαγωνισμού. Τα δεδομένα θα διακρατηθούν γι’ αυτό το χρονικό διάστημα, γιατί μπορεί να υπάρξουν επιλαχόντες ή κάποιος νικητής να αρνηθεί το δώρο του ή κάποιος να προσβάλει τον διαγωνισμό. Ο συμμετέχων έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε να ασκήσει οποιοδήποτε από τα δικαιώματα που προβλέπονται στα Άρθρα 16-22 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (δηλ., διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας φορητότητας) αποστέλλοντας σχετικό e-mail στο gdprenquiries@socialab.gr.

10. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Οι Συμμετέχοντες μεταβιβάζουν οριστικά, ανέκκλητα και ατελώς στην Εταιρεία απεριόριστα, παγκοσμίως και εις το διηνεκές, το σύνολο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί του οπτικοακουστικού υλικού, φωτογραφιών, ηχητικών παραστάσεων, βίντεο, καθώς και των απαντήσεων (comments) που θα υποβάλλουν, όπως και επί όποιων άλλων πνευματικών έργων που τυχόν προκύψουν κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού και της συμμετοχής τους σε αυτόν (εφεξής τα «Έργα») χωρίς χρονικό, γεωγραφικό ή άλλο περιορισμό, προκειμένου η Εταιρεία να καθίσταται αποκλειστική δικαιούχος των Έργων και να έχει το δικαίωμα πλήρους και αποκλειστικής εκμετάλλευσης αυτών, καθώς και το δικαίωμα παραχώρησής τους σε οποιονδήποτε τρίτο, σχετικά με τη χρήση και εκμετάλλευσή τους, με οποιοδήποτε μέσο και μορφή, είτε χρησιμοποιείται σήμερα, είτε επινοηθεί στο μέλλον, για ολόκληρη την περίοδο προστασίας των δικαιωμάτων αυτών, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε τυχόν παρατάσεων και ανανεώσεών αυτής και, εν συνεχεία, εφόσον είναι δυνατόν, στο διηνεκές.
Η μεταβίβαση αυτή πραγματοποιείται χώρα χωρίς ο Συμμετέχων να δικαιούται οποιαδήποτε αμοιβή.

11. Επίλυση Διαφορών
Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με το Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων αναλυτικών όρων συμμετοχής θα επιλύεται καταρχήν φιλικά.
Σε οποιαδήποτε περίπτωση δικαστικής επίλυσης της διαφοράς αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων κριθεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών αναλυτικών όρων.

12. Πληροφορίες
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το Διαγωνισμό, οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να στείλει inbox στη Facebook σελίδα ή στο account στο Instagram της Septona.